Prismant

Uitstroom en behoud van zorgpersoneel

Afbeelding
Wesley Aalbers Wesley Aalbers
Prismant team Prismant team
80.000 à 100.000 werknemers gaan op jaarbasis verloren voor de zorg. Gezien de tekorten op de arbeidsmarkt is behoud van goede medewerkers één van de belangrijkste uitdagingen voor de sector.

Impact uitstroom en behoud

Cijfers uit het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn tonen aan dat sinds 2013 de uitstroom naar buiten de sector structureel boven de 8% ligt. In 2008 lag dit nog net boven de 6%. Wat gebeurt er met de tekorten als we de uitstroom terugbrengen naar dat niveau? De in begin 2018 gepubliceerde ramingen over vraag en aanbod tot 2022 voorspellen hoge tekorten aan met name verpleegkundig en verzorgend personeel. Wordt de uitstroom met 2 procentpunten teruggebracht, dan nemen de tekorten in deze beroepsgroepen met 40.000 af. Het sectorbrede tekort daalt zelfs van 120.000 naar 30.000. Dit illustreert hoe groot de potentiële impact van effectief behoud is.

Uitstroomonderzoek MoveForward

Prismant verricht sinds 2018 voor zorginstellingen uit alle branches het digitale uitstroomonderzoek MoveForward. Hierin worden medewerkers die op eigen verzoek uit dienst zijn gegaan bevraagd over o.a. vertrekredenen en toekomst op de arbeidsmarkt. Drie thema’s komen sterk naar voren als pushfactor bij medewerkers die daadwerkelijk uitstromen: de manier van leidinggeven, ontwikkelingsmogelijkheden en de ervaren kwaliteit van geleverde zorg. Hieruit volgen een aantal interessante nieuwe inzichten. Zo is onvoldoende kwaliteit van zorg de belangrijkste reden voor werknemers om uit eigen beweging hun baan te verlaten, méér dus dan zaken als beloning (dit lijkt enkel een pullfactor) en werkdruk. Circa 50% van de verpleegkundigen en verzorgenden, waar de tekorten het meest urgent zijn, geeft wel aan uit te stromen vanwege een te hoge werkdruk. Dit onderstreept allicht dat vooral deze beroepsgroepen de tekorten op de werkvloer al flink voelen, en dat dit gevolgen heeft voor de kwaliteit van zorg.

Werken aan behoud

Hoe kunnen instellingen nou concreet aan behoud werken? Aandacht voor arbeidsvoorwaarden, binden en boeien, persoonlijke en professionele groei zijn vanzelfsprekende voorwaarden voor goed en aantrekkelijk werkgeverschap. Onderzoek met de Werkvermogensmonitor van Preventned toont verder aan dat forse winst op het gebied van verzuim en arbeidstevredenheid behaald kan worden, door medewerkers individueel handvatten te geven om dit te verbeteren. Succesfactoren sluiten aan bij de intrinsieke motivatie en het versterken van de autonomie.

De les die hieruit getrokken kan worden voor het behoud van goede medewerkers voor de zorg:

  • Breng in kaart hoe het er in de organisatie voor staat qua uitstroom, vertrekredenen, tevredenheid, productiviteit;
  • Zoom daarbij zover mogelijk in, bv. op het niveau van afdelingen en functies, en ga met medewerkers in gesprek over de thema’s die naar voren zijn gekomen;
  • Biedt hen ondersteuning en waar mogelijk handvatten om zelf regie te nemen op hun loop

Andere instrumenten

In de komende maanden zal Prismant met verschillende publicaties ingaan op de vraag wat de meest effectieve instrumenten zijn om de balans op de arbeidsmarkt te herstellen: zorgvraag, deeltijdfactor, verzuim, instroom, uitstroom, substitutie en doelmatigheid komen aan de orde.

Prismant nieuwsbericht

Doe de verwijsscan